Ηλικία του μωρού
Μ.Ο αύξησης ύψους
Μ.Ο αύξησης περίμετρου κεφαλής
0-6 μηνών 2.5 cm/μήνα 1.27 cm/μήνα
6-12 μηνών † 1.27 cm/μήνα 64 mm/μήνα
† Κατά τον πρώτο χρόνο ένα συνήθης  μωρό που θηλάζει θα αυξήσει το ύψος του κατά 50% και την περίμετρο κεφαλής κατά 33%

Πηγή: Mohrbacher N and Stock J. The Breastfeeding Answer Book, Third Revised ed. Schaumburg, Illinois: La Leche League International, 2003, p. 148-149.